Pieces of Me

Kimberly Trevisani - Whitesboro, New York