Hard Work Makes A Goal Easier

B. - Napoleon, Ohio