On The Frozen Pond Without Skates

John - St. Louis, Missouri