Rescue and Friendship

Alexis - Poughkeepsie, New York